ตรัง กตป.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการบริหารงานของ กสทช.

21

ที่ห้องประชุมนครินทร์ 2 ชั้น 1 โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง     นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (กตป.)  เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีกว่า 200 คน ทั้งจากเครือข่าย กสทช.จ.ตรัง ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้แทนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.ตรัง ผู้แทนนักวิชาการ สื่อสารมวลชน ผู้แทนกลุ่มเปราะบาง เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาและภาคประชาสังคม  โดยมีการแนะนำ กสทช.และกตป. และการนำเสนอภาพรวมของโครงการ และผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และกลไกและกระบวนการเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พร้อมกับมาตรการ และการกำกับดูแลการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคให้แก่ผู้เข้าร่วมเวทีได้รับทราบ

 ซึ่งจ.ตรังเป็นจังหวัดตัวแทนภาคใต้  โดยกตป.จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนรวมทั้ง 5 ภูมิภาค เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินการและการบริหารของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว  ยังมีการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยวิธีการอื่นด้วย เช่น ผ่านแบบสอบถาม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภูมิภาคจำนวน 2,000 ชุด การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. เลขาธิการ กสทช. ผู้บริหารระดับสูงสำนักงาน กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคมคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม องค์กรวิซาชีพนักวิชาการ และอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์ ประเมินผล สรุปผล และให้ข้อเสนอแนะผลการศึกษาเพื่อนำเสนอผลต่อรัฐสภา  และสาธารณะต่อไป   เพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ซึ่งนางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (กตป.)  บอกว่า ปัจจุบันยังพบการเอาเปรียบผู้บริโภคหลายช่องทาง ซึ่ง กตป.มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของกสทช. สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช. ป้องกันผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ แม้บางเรื่อง เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การหลอกลวงผ่านเพจ เฟสบุ๊คต่างๆ แม้จะไม่ใช่หน้าที่ของ กตป.โดยตรง แต่กตป.มีหน้าที่ติดตามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตหน้าที่ให้กำกับดูแลและเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง เป็นการทำงานประสารกันหลายหน่วยงาน  ทั้งนี้ ปัจจุบันเราพบว่ามีการ แฮกข้อมูล หรือส่งลิงค์แปลกปลอมจนทำให้ประชาชนหลงกล และโดนดูดเงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน้าที่ตรงนี้จะเป็นของ DES ก็จริง แต่เราจะทำงานร่วมกันในเรื่องของ การขจัดสัญญาณ จากมิจฉาชีพ   โดยประชาชนสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานกสทช.ได้ที่ 1200 หรือส่ง SMS มาที่ 1200 หรือสามารถแจ้งผ่านอีเมล  tcp.service@nbtc.go.th หรือจะร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานกสทช.เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.

@chaijexu

ตรัง กตป.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการบริหารงานของ กสทช

♬ เสียงต้นฉบับ – Chaij Exu – Chaij Exu

ภาพ-ข่าว สุนิภา หนองตรุด จ.ตรัง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here