ดีใจชาวบ้านได้สิทธิทำกินในป่าสงวนแห่งชาติหลังรอคอยมานานหลายสิบปี (พัทลุง)

8

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2557 โดยมีเหตุผลความจำเป็นบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่มีที่ดินทำกิน และได้มีการบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงมีนโยบายจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกินอย่างเร่งด่วน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมีเอกสารรับรอง สมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน เขตป่าสงวนแห่งชาติ

 ดังนั้นคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพัทลุง ( คทช ) ได้นำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความดูแลของกรมป่าไม้บริการจัดการให้กับประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแปลง “ป่าเขาหัวช้าง  ป่าเขาตีนป่า ป่าเขาหลักไก่ และป่าเขาพระ  ที่พบว่ามีการบุกรุกของประชาชนที่เข้าไปใช้ที่ดินทำกินมาเป็นเวลายาวนานจำนวนหลายร้อยครัวเรือน อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยการเพาะปลูกต้นยางพารา และไม้ผลนานาชนิด และมีแนวโน้มจะมีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม จึงมีการพิจารณาคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับเข้าอนุญาตครอบครองทำประโยชน์ จำนวน 152 ราย 201 แปลง เนื้อที่รวม 1,118 ไร่

 และเป็นวันที่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ดินทำกินรอค่อยมากว่า 30 ปี ที่หอประชุมอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ได้จัดให้ประชาชนที่รับการคัดเลือกอนุญาตครอบครองทำประโยชน์ จำนวน 152 ราย 201 แปลง เนื้อที่รวม 1,118 ไร่  รับมอบ สมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ในลักษณะแปลงรวมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จากนายศิลป์ชัย  รามณีย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  สำหรับที่ดินดังกล่าวผู้ครอบครองทำประโยชน์ สามารถนำขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้เพื่อรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ และเป็นมรดกตกทอดให้กับทายญาติ แต่ไม่สามารถนำจำนงได้

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here