ชุมพร_ชมรมอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามลุ่มน้ำสวี ปล่อยพันธุ์กุ้ง 3 แสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

12

ที่บริเวณท่าน้ำวัดดอนสะท้อน ตำบลปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร นายศิลปชัย  เรือนสูง  นายอำเภอสวี เป็นประธานปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 300,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 และเพื่อเป็นการอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามมีไว้ให้ชุมชนได้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวสืบต่อไป       โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพรอำเภอสวี  สำนักงานประมงอำเภอสวี  องค์การบริหารส่วนตำบลสวี-ปากแพรก  และชมรมอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามลุ่มน้ำสวี  ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี

ทั้งนี้อำเภอสวีมีแม่น้ำสายหลักเพียงสายเดียว คือลุ่มน้ำสวี หรือคลองสวี หนุ่ม มีความยาวตั้งแต่ต้นน้ำถึงปากทะเล มีระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร 2ฝั่งคลองเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบผสม มีทั้งสวนผลไม้ แบบดั้งเดิม และพืชเศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน รวมถึง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงแบบปิด ลุ่มน้ำสวีมีพื้นที่ครอบคลุม 9ตำบล ระบบน้ำมีน้ำขึ้นน้ำลง และเป็นระบบน้ำจืดและน้ำกร่อย ตามฤดูกาล ลุ่มน้ำสวีมีระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกัน น้ำมีแร่ธาตุที่อุดม สมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เนื้อและรสชาติของ สัตว์น้ำมีความอร่อยเป็นที่ต้องการในท้องตลาด สัตว์น้ำสัตว์ เศรษฐกิจมีมากมายหลายชนิด ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือ กุ้งก้ามกราม โดยมีชมรมอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามลุ่มน้ำสวี องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น มีที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็น ผู้ดูแลและบริหารจัดการ มีสมาชิกจำนวน 121 ราย แบ่งออกเป็น กลุ่มย่อย ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปากทะเล มีเรือประมงที่ประกอบการ ประมงในลุ่มน้ำสวีรวมทุกประเภทประมาณ 90 ลำมีทั้งประกอบการประมงเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม สร้างรายได้ ให้แก่ครอบครัวและชุมชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 การทำประมงอยู่ภายใต้กฎหมายของกรมประมงและอยู่ภายใต้กฎของชุมชนประมงท้องถิ่นที่ตั้งขึ้น ดังนั้น นอกจากกา กการดูแลเรื่องการจับสัตว์น้ำและการใช้เครื่องมือใน การทำประมงที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ทางชมรมยังมีกิจกรรมต่างอีก มากมายเช่น การจัดเก็บขยะในแม่น้ำ การปลูกป่าชายเลน การปล่อย ลูกพันธุ์ปลาเป็นต้น

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here