ชุมพร Kick Off กำจัดผักตบชวา พร้อมวางมาตรการดูแลรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

35

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวา โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว (แก้มลิงหนองใหญ่) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ผักตบชวาหรือวัชพืชได้สร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ายังขาดความต่อเนื่องในการกำจัด ทำให้ผักตบชวาและวัชพืชยังคงแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางน้ำ การทำมาหากินในแหล่งน้ำ และการระบายน้ำ ดังนั้นแผนการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาของรัฐบาล จึงเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ที่อยู่ริมน้ำและประชาชนทั่วไป โดยหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันบูรณาการทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับองค์กรเอกชนและจิตอาสา ร่วมกันบริหารจัดการ วางแผน อนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนให้แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ อยู่คู่กับหมู่บ้าน ชุมชนตลอดไป

ด้าน นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวานั้น กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัดขึ้น โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร เป็นเลขานุการคณะทำงาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยง ประจำปี 2565 โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการ Kick Off ในการปฏิบัติการตามแผนการกำจัดผักตบชวาขึ้นในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ในรูปแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรู้ถึงผลเสียของผักตบชวาและวัชพืช สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของตนเองเพื่อความยั่งยืนในการแก้ปัญหาต่อไป.// 

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here