ชุมพร โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ชุมพร กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส

3

นายปิยวัฒน์ ศรีมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  นายวัชรินทร์ สุวพิส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีคณะเจ้าหน้าที่พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสำนักงาน ป.ป ช.ประจำจังหวัดชุมพรร่วมประชุมและลงพื้นที่  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสะพลีบ้านทุ่งวัวแล่นหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติประจำจังหวัดชุมพร ป.ป.ช.ร่วมกับ STORNG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านสะพลีบ้านทุ่งวัวแล่นหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลสะพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตลอดจนได้และเปลี่ยนข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

โครงการก่อสร้างขยายท่อจ่ายน้ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจากชลประทานจังหวัดชุมพรในปีงบประมาณพศ. 2561 วงเงินงบประมาณ 33,484,105 บาท               

โครงการดังกล่าวก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบท่อส่งน้ำระยะทาง 12.000 เมตร พร้อมอาคารประกอบและก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1 แห่ง และได้โอ นภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านสะพลี -บ้านทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร //

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here