ชุมพร โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำในชุมชน เยาวชนและประชาชน

22

 ที่โรงแรมมรกตทวิน ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำในชุมชน เยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3  พร้อมด้วย นายสถาพร นาคฉัตรีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร เขต 4 นายทวีศักดิ์ สุทธานินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง เขต 7 นายปราโมทย์ ดาวเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ เขต4 นายวัชระ ศักดิ์แสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รักษาราชการแทน เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายประพันธ์ ศักดิ์แสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โดย นางวราภรณ์ มณูเนตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จัดโ//ครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำในชุมชน เยาวชนและประชาชนเขตจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2565 โดยศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมสำหรับผู้นำท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางด้านความเป็นผู้นำ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาประกอบใช้ในชีวิตประจำวัน//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here