ชุมพร โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนจังหวัดชุมพรชุมพร รุ่นที่ 3

14

ที่ โรงแรมมรกตทวิน ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนจังหวัดชุมพรชุมพร รุ่นที่ ๓ พร้อมด้วย นายรุ่ง ดวงภุมเมศร์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  นายภาสกร ชาญกสิกรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายไชยพงษ์ ทองคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยตรี ธีรยุทธ ธีระโสพิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

โดยมี นายประพันธ์ ศักดิ์แสง  หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท และเหมาะสม เสริมสร้างความรู้ ความเข้มแข็ง ความสามัคคีในชุมชน และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ในการนำมาพัฒนาชุมชนของตนเองอย่ากองส่งเสริมสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี นายสันต์ แซ่ตั้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นผู้นำคณะศึกษาดูงานประชาชนจังหวัดชุมพร เข้ารับการอบรม

-เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษีใหม่ โดยนายแรม เชียงกา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย หมู่ที่6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

-เรื่องการปลูกผักสลัดแบบยกพื้น Universal Desing และการปลุกผักผสมผสาน การทำสารชีวภัณฑ์ป้องกันศรัตรูพืชมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยตามศาสตร์พระราชายกระดับสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน โดย นายสิริกร ลิ้มสุวรรณ ณ ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe วิสาหกิจเพื่อสังคม บ้านรักดิน เลขที่ 156/51 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

-เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน โดยนางทิวากร ศรีวรกุล ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม แงยั่งยืนรฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนชุมพร รุ่นที่ ๓   //  

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here