ชุมพร อบจ.จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชน ในเขตจังหวัดชุมพร

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จัดโครงกาอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชุมพร รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 06-08 กันยายน 2565 โดยศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายวัชระ ศักดิ์แสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รักษาราชการแทน เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นผู้นำคณะศึกษาดูงานประชาชนจังหวัดชุมพร เข้ารับการอบรม

-เรื่องธนาคารความดีกับการพัฒนาชุมชน ( เรื่องสถาบันการเงินชุมชน , กองทุนสวัสดิการชุมชน ) โดยนายศิวโรฒ จิตนิยม ณ ชุมชนบ้านหนองสาหร่าย  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

-เรื่องการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยนางเบ็ญจา ดอกบัว  ณ ชุมชนบ้านตลิ่งแดง  ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

-เรื่องการบริหารจัดการขยะ ( การจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การลดปริมาณขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ ) โดยนางสาวธรรม์ฤทัย พระแท่น ณ ชุมชนบ้านสำนักเย็น ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here