ชุมพร สั่งเร่งลงทะเบียนฉีดวัคซีนพร้อมเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่

18

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร (ศปก.จ.ชุมพร) ครั้งที่ 21/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และในประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2

ชุมพร สั่งเร่งลงทะเบียนฉีดวัคซีนพร้อมเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด่านหน้าของจังหวัดและอำเภอ ซึ่ง ศปก.จ.ชุมพร พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติทุกเรื่อง และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตามนโยบาย 5 วาระเร่งด่วน “ต้องไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินชุมพร” ดูแลช่วยเหลือลูกบ้าน หากเกินศักยภาพในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอ ให้แจ้งมายังจังหวัดโดยทันที ขณะที่ กำหนดการส่งมอบโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นี้ ซึ่งอาจจะดำเนินการซักซ้อมการใช้สถานที่จริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนต่อไป

ชุมพร สั่งเร่งลงทะเบียนฉีดวัคซีนพร้อมเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 ด้าน นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค แบ่งเป็น 1.ความเสี่ยงเกี่ยวกับ “คน” ได้แก่  คนต่างด้าว แบ่งออกเป็น 1) เฝ้าระวังคนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่มีการเคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่อื่น พร้อมกับผู้ประกอบการ ซึ่งเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกับเข้ามาแล้วไม่มีการกักตัวและไม่ลงทะเบียน “Save Chumphon”  2) เฝ้าระวังคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งลักลอบเข้ามาบริเวณแนวชายแดน ขอให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไป สำหรับคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาบริเวณเส้นทางรอยต่อจังหวัด ขอให้เฝ้าระวังช่องทางเคลื่อนย้ายกรณีดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ หากมีความจำเป็นจะตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดก็ได้ ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือเรื่องการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งขบวนการนำพา และแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีจะต้องจับกุมมาดำเนินคดีให้ได้

ชุมพร สั่งเร่งลงทะเบียนฉีดวัคซีนพร้อมเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ขณะที่ ความเสี่ยงจากคนไทย แบ่งออกเป็น คนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด, การเดินทางเคลื่อนย้ายไปมาของคนระหว่างจังหวัดกับจังหวัด และไม่ลงทะเบียน “Save Chumphon”, พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดนัด ซึ่งอาจจะเป็นคนจังหวัดชุมพรไปขายในจังหวัดใกล้เคียง หรือพ่อค้าแม่ค้าจังหวัดใกล้เคียงมาเข้ามาค้าขายในตลาดนัดของจังหวัดชุมพร และบุคคลที่ถูกกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค ขอให้อำเภอส่ง ชุดเคลื่อนที่เร็ว ไปพบตัวบุคคลผู้ที่ได้รับคำสั่งทันทีเป็นรายวัน เพื่อแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการและสอบถามความต้องการช่วยเหลือ สำหรับเทศบาลเมืองชุมพรขอให้ปักหมุดพิกัดที่อยู่ของบุคคลที่ถูกกักตัวลงในแผนที่และจัดส่งให้ป้องกันจังหวัดชุมพรดำเนินการต่อไป เช่นเดียวกับ เทศบาลเมืองหลังสวน ให้ดำเนิการส่งแผนที่ให้แก่อำเภอหลังสวน

ส่วน ความเสี่ยงเกี่ยวกับ “สถานที่” สถานที่ราชการ ขอให้ข้าราชการและผู้ที่มาติดต่อราชการมีมาตรการในการป้องกันตนเองตลอดเวลา สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา (ปิดปาก ปิดจมูก) และตรวจสอบสถานที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ได้แก่ สถานีรถโดยสารสาธารณะ ท่าเรือ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน เป็นต้น ส่วนความเสี่ยงเกี่ยวกับ “กิจการ/กิจกรรม” ได้แก่ ตลาดนัด ร้านอาหาร โดยเฉพาะสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการซึ่งปรับการให้บริการเป็นร้านอาหารในสถานที่โล่ง ขอให้ชุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว ตรวจตรามิให้มีการเปิดเกินเวลาที่กำหนด (23.00 น.) ขณะที่ บ่อนการพนัน การลักลอบเล่นการพนัน ขอให้เพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจตรา สอดส่อง ห้ามมิให้มีการเล่นการพนันในพื้นที่โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยยึดถือและปฏิบัติตามนโนบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรอย่างเคร่งครัด//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here