ชุมพร สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

3

นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดช่องลม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยกำหนดจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา การแสดงธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม และกิจกรรม 5ส. ทำความสะอาด บริเวณวัดช่องลม ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2565

นายธานี พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา คือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หรือตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาส คือ มีเดือนแปดสองหน จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 ความสำคัญของวันดังกล่าว คือ เป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับ พระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง 3 วัน เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งของพระมหาบุรุษผู้เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลก ไม่มีศาสดาองค์ใดหรือศาสนาใดจะมีความอัศจรรย์เช่นนี้

โดยทั้ง 3 วัน มีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปี แต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 เหมือนกัน ทั้ง 3 วัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร กำหนดจัด กิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยและเป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไป//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร / ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here