ชุมพร รมช.พาณิชย์ มอบหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ กาแฟเขาทะลุ และกล้วยเล็บมือนางชุมพร เป็นสินค้า GI ประจำจังหวัดชุมพร

9

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมเรื่องการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ หรือ Gl  พร้อมมอบหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องหมายการันตีว่า “กาแฟเขาทะลุ” และ “กล้วยเล็บมือนางชุมพร” เป็นสินค้า GI ประจำจังหวัดชุมพร โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการ สามารถใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และสร้างความ เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ นำมาสู่การสร้างรายได้สู่ชุมชน และกระตุ้นการ ท่องเที่ยว

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติราชการ ที่ได้นำทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายของท่านรอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ในการส่งเสริมเรื่องการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ หรือ Gl ซึ่งเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันจังหวัดชุมพร มีสินค้าขึ้นทะเบียน 4 สินค้า ได้แก่ กล้วยเล็บมือนางชุมพร ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร กาแฟเขาทะลุ และกาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร มีสินค้าอยู่ระหว่างพิจารณา จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ กล้วยหอม ทองละแม และสับปะรดสวี

ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีว่า “กาแฟเขาทะลุ” และ “กล้วยเล็บมือนางชุมพร” เป็นสินค้า GI ประจำจังหวัดชุมพร ได้ผ่านการรับรองถึงแหล่งที่มาและคุณภาพ โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI นี้ สามารถใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และสร้างความ เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ นำมาสู่การสร้างรายได้สู่ชุมชน และกระตุ้นการ ท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง โดยปัจจุบันกล้วยเล็บมือนางชุมพร สามารถสร้าง รายได้แก่ชุมชนกว่า 70 ล้านบาทต่อปี ส่วนกาแฟเขาทะลุมียอดขายเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมียอดขายกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

ด้านนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรโดดเด่นในเรื่องเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล”   สินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ทุเรียน กาแฟ และมะพร้าว ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ ผลผลิตจากกล้วยเล็บมือนาง กาแฟ 3 in 1 อาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพร ปี 2562  มีผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด (GPP) 116,164 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว 232,817 บาท ต่อคนต่อปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 54.62 รองลงมาภาคบริการ ร้อยละ 36.82 และภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 8.56  สำหรับจังหวัดชุมพร มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร กาแฟเขาทะลุ กล้วยเล็บมือนางชุมพร และกาแฟถ้ำสิงห์ สินค้าที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียน (GI) อยู่ระหว่างพิจารณา จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยหอมทองละแม สับปะรดสวี และกระท่อมก้านแดงชุมพร และคาดว่าจะมีการส่งเสริมขึ้นทะเบียน (GI) อีก จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียนหมอนทองชุมพร กล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร กาแฟชุมพร ใบเหลียง น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น   และมังคุดชุมพร อีกด้วย

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here