ชุมพร มณฑลทหารบกที่ 44 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ประจำปี 2564

13

พล.ต เสนีย์ ศรีหิรัญ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที 44  ประชาน ในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการให้กับข้าราชการ ในสังกัด ที่ครบเกษียณอายุราชการใน 30 กันยายน 2564 นี้ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและตอบแทน คุณความดี ให้กับข้าราชการที่ได้รับราชการมาด้วย ความวิริยะ อุตสาหะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน ตาม ภาระหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่กองทัพบกและประเทศชาติ มาโดย ตลอด

  พ.อ.อนุชาติ บุญยะศิลป์  ตัวแทนนายทหารอาวุโส ของผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวอำลา ผู้ปังคับบัญชาและ เพื่อนร่วมงาน ขอขอบคุณ พล.ต เสนีย์ ศรีหิรัญ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที 44  ที่ได้จัด พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้ารายการที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดและได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ตลอดจนข้าราชการที่ปรับเป็นประจำมณฑลทหารบกที่ 44 ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น งานพิธีอำลาชีวิตราชการทหารเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และตอบแทนคุณความดีให้กับข้าราชการ ที่ได้รับราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ กองทัพบกและประเทศชาติมาโดยตลอด

   พล.ต เสนีย์ ศรีหิรัญ กล่าวว่า โดยในปีงบประมาณ 2564 มีข้าราชการใน สังกัด มณฑลทหารบกที่ 44 ครบกำหนดเกษียณ อายุราชการจำนวน 4 นาย ขอลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด โดย ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย ในโอกาสอันเหมาะสมนี้ กระผม พล.ต เสนีย์ ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44  ได้ประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและประกาศ เกียรติคุณให้กับข้าราชการที่ครบเกษียณอายุ ราชการ และลาออกจากราชการ ตามโครงการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของ กระทรวงกลาโหมใน วันนี้ รวมทั้ง มอบรูปหล่อกรมหลวงชุมพรฯและประกาศ เกียรติคุณให้กับบุคลกรทหารซึ่งครบวาระเกษียณอายุ  ราชการในวันนี้//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร / ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here