ชุมพร พิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำในชุมชน เยาวชนและประชาชน

2

ที่ โรงแรมมรกตทวิน ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำในชุมชน เยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2  พร้อมด้วย นายวนิพงศ์ มุณีน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายอำพล ธานีครุฑ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  นายวัชระ ศักดิ์แสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รักษาราชการแทน เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายประพันธ์ ศักดิ์แสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โดย นางวราภรณ์ มณูเนตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย

สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำในชุมชน เยาวชนและประชาชนเขตจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมสำหรับผู้นำท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางด้านความเป็นผู้นำ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาประกอบใช้ในชีวิตประจำวัน/

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here