ชุมพร ฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน

3

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพร กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัคร และ มูลนิธิ เข้าร่วมการฝึก ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นย้ำบทบาท หน้าที่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงกลไกการทำงานร่วมกัน ตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

จังหวัดชุมพรได้กำหนดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรกรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด และคู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำคัญสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดชุมพร พร้อมการทดสอบกลไกการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังเป็นการวิเคราะห์ ประเมิน และทดสอบความพร้อมของสถานที่ และ สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดชุมพร คู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำคัญสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย พร้อมทั้งวางแผนในการพัฒนาแผน และคู่มือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดสาธารณภัย มีความถี่และทวีความรุนแรงมากขึ้น ภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัย ซึ่งจังหวัดชุมพรมีราษฎรอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มจำนวนมาก ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อม การซักซ้อมการประสาน การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร ในการติดต่อสื่อสาร การประสานการปฏิบัติและการสนับสนุนการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ// 

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here