ชุมพร ปปช. ชุมพร แถลงผลการป้องกันการทุจริต-ด้านปราบปรามทุจริต และด้านตรวจสอบข้าราชการในพื้นที่ ปี 66

1

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการ จ.ชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร นายประกอบ มั่งคั่ง ผอ.สำนักงาน ปปช. จ.ชุมพร พร้อมด้วย นายรังสฤษดิ์ ศรีวิสุทธิ์ พนักงานไต่สวนระดับกลาง นายไพบูรณ์ นวลมี เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษและ น.ส. พิชาญช์ นวลมี พนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ ร่วมแถลงผลงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานชราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 – 2566 ด้วยความสุจริต โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ในโครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร

ทางด้าน นายประกอบ มั่งคั่ง ผอ.สำนักงาน ปปช. จ.ชุมพร กล่าวว่า ภารกิจของ ปปช.ชุมพร เรามีภารกิจหลัง 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านป้องกันการทุจริต 2.ด้านปราบปรามการทุจริต และ 3.ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ในรอบ 11 เดือน(ตค. 2565 – สค. 66) สำหรับ 1.ภารกิจด้านป้องกันการทุจริต เรามีใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย

1.1.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต ได้ดำเนินการขยายเครือข่ายชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ในระดับจังหวัด ลงสู่ระดับอำเภอ เพื่อขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนใน 7 อำเภอ ประกอบด้วย 1. อำเภอละแม 2. อำเภอพะโต๊ะ 3. อำเภอปะทิว 4. อำเภอท่าแซะ 5. อำเภอหลังสวน 6. อำเภอสวี และ 7. อำเภอ-ทุ่งตะโก เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกที่กับเยาวชนในพื้นที่ และได้ขยายเครือข่าย STRONG เยาวชนฯ ในสถานศึกษา 4 สถาบัน ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร 2. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตชุมพร 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ 4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

   1.2. การป้องปราม เฝ้าระวัง และขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการติดตามเฝ้าระวัง ทั้งในประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต รวมทั้งในประเด็นการติดตามการผลักดันสู่การปฏิบัติทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

   1.3. การส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจังหวัด

  2.ภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและการเปิดเผยบัญชีทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.ชุมพร เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบ

   ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาครัฐที่ถูกกล่าวหา และ ปปช. ชุมพร ได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบที่ทั้งหมด 93 เรื่อง โดยมีหน่วยงานที่ถูกร้องมากที่สุดคือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ,ราชการส่วนภูมิภาค ,โรงเรียน/สภานศึกษา ,ทหาร/ตำรวจ ,โรงพยาบาลและสถาบันการเงิน ตามลำดับ

   สำหรับเรื่องที่กล่าวหาในชั้นสอบสวนเบื้องต้น ประกอบด้วย เรื่องที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ,การให้บริการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างพื้นฐาน ,การเบิกจ่าย/รับสินบน ,ร่ำรวยผิดปกติ ,การบริหารงานบุคคล ,กระบวนการยุติธรรม และการเงินธนาคาร ตามลำดับ หลายเรื่องได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการของศาลทุจริตภาค 8 แล้ว แลเวส่วนใหญ่ผู้ถูกร้องก็ยังขออุธรท์คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาล และในฐานะผู้ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต จะขอเดินหน้าทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตให้ประเทศชาติและประชาชนต่อไป นายประกอบ มั่งคั่ง ผอ.สำนักงาน ปปช. จ.ชุมพร กล่าวปิดท้าย.//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here