ชุมพร ตรวจให้คำแนะนำ พ่อค้าแม่ค้า และห้างร้าน ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

8

นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร ประธานคณะทำงานตรวจแนะนำร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อย ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด พร้อมด้ย ส่วนราชการและชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตลาดสดชุมพร และห้างร้านในตัวเมืองชุมพร เพื่อตรวจสอบถึงการปฏิบัติของแต่ละร้าน พร้อมให้คำแนะนำถึงมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยคณะทำงานฯ ได้เน้นย้ำให้มีความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกตลาด พ่อค้า แม่ค้า ผู้จ่ายตลาด อย่างเคร่งครัด ให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองทุกจุดทางเข้าตลาดคอยตรวจคัดกรองบุคคล

จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำร้านสะดวกซื้อ BIG ONE, Big C และ 7-ELEVEN บริเวณหลังตลาดสดชุมพร โดยได้เน้นย้ำกำชับการลงชื่อในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการตามวันเวลาการใช้บริการ และให้มีการเข้มงวดคัดกรองบุคคลให้เป็นไปตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข คำสั่ง และประกาศจังหวัดชุมพรโดยเคร่งครัด

สำหรับมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเภทร้านค้าปลีกค้า ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด ประกอบด้วย มาตรการควบคุมหลัก ได้แก่ การทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน, ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ และให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยต้องเว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชำระราคาห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีมาตรการเสริม ได้แก่ ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ ซึ่งอาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ผู้สื่อข่าว จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here