ชุมพร จัดพิธีมอบแบบลายผ้าบาติก พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

6

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าบาติก พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และเปิดการฝึกอบรมโครงการจัดกิจกรรมการประกวดและจัดแสดงลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับจังหวัดและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดชุมพร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีและกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย ประชาสัมพันธ์ผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และนำแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น

 โดย กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โอนลิขสิทธิ์ลายผ้าบาติก 3 ลาย ได้แก่ 1. “ปาเต๊ะ ร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” 2. “ท้องทะเลไทย” 3.“ป่าแดนใต้” และพระราชทานอนุญาตให้นำ ผ้าบาติกลายพระราชทาน 3 ลายไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น โดยในการผลิตผ้าอนุญาตให้นำไปใช้ได้กับเทคนิคการทำมือ (Handmade) เท่านั้น และมิให้กลุ่มที่ได้รับมอบลายผ้าบาติกพระราชทานนำแบบลายผ้าไปให้โรงงานผลิตโดยเด็ดขาด

 และให้จังหวัดชุมพรจัดพิธีมอบแบบลายผ้าบาติก 3 ลาย ให้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชุมพร จำนวน 10 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มบาติกผาแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายรี  อำเภอเมืองชุมพร 2. กลุ่ม อสม. บาติกผาแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายรี  อำเภอเมืองชุมพร 3. กลุ่ม ซ.409 ทรายรีแกลลอรี่ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายรี  อำเภอเมืองชุมพร 4. กลุ่มพิทักษ์มัดย้อม หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน 5. นางอารีรัตน์  ซ่านฮู่  หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด  อำเภอหลังสวน 6. กลุ่มปลายศิลป์บาติก หมู่ที่ 6 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว 7. กลุ่มหม่อนไหมวิสาหกิจชุมชนบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาสัก อำเภอสวี 8. กลุ่มบางท่าผ้าทอมือ  หมู่ที่ 14 ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ 9. กลุ่มสตรีบ้านบางฝนตก หมู่ที่ 18 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ และ 10. ศ.หลังสวนเบญจรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร  ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here