ชุมพร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 หลายสถานที่ ครึกครื้นไปด้วยรอยยิ้มของเด็ก

1

ชุมพรจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมอ่านสารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2566 ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี  มีเด็กๆๆๆและผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที การออกบูธจัดกิจกรรมแจกของรางวัลแก่เด็ก การเล่นเกม การจับแจกรางวัลมากมาย

นายนพพร อุสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าว เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จึงขอให้เด็กทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมที่รับภาระหน้าที่นี้ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อจะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติต่อไปการ จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักสิทธิ หน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม  และเป็นความหวังการนำพาสู่ประเทศสู่อนาคตเด็กทุกคนต้องรู้บทบาทหน้าที่ของคนในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหลากหลายตามความถนัดและความสนใจอยู่เสมอรวมทั้งมุ่งหวังให้เด็กทุกคนมีความระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบเคราพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูอาจารย์ปฏิบัติตามกติกาของสังคมมีความออบอ้อมอารีช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสสิ่งสำคัญก็คือการยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการในเด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคม

“วันเด็กแห่งชาติ” ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป  และได้ร่วมมอบของขวัญให้เด็กๆๆๆพร้อมชมกิจกรรมของเด็กๆ//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here