ชุมพร จัดกิจกรรม รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ทางม้าลาย

4

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรจัดขึ้นเพื่อสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน  ด้วยการปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย เช่น การตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้าม การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจน การจัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน ณ บริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่าย และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณหน้าโรงเรียนศรียาภัย ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าว กรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ชนคนขณะเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) หน้าโรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท ส่งผลให้คนเดินเท้า แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ หมอกระต่าย แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยา เสียชีวิตนั้น จังหวัดชุมพร ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาความปลอดภัยบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาทางด้านกายภาพที่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาได้ทันที จึงกำหนดจัดกิจกรรม Kick off ปรับปรุงแก้ไขปัญหามาตรฐานด้านวิศวกรรูม จราจรบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินการปรับปรุงสี ตีเส้นจราจรบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) และสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนผิวทาง ให้มีความคมชัด จัดทำแถบชะลอความเร็วของรถ แก้ไขปัญหาสิ่งบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นตลอดสองข้างทางต่าง ๆ และจะขยายผลการดำเนินการไปยัง พื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ทั้ง 8 อำเภอ ต่อไป

สำหรับการแก้ไขปัญหาเชิงพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัญหา หลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดชุมพร ได้ใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร (เชิงรุก) เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพร ปี 2565 ได้แก่ ด้านกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ได้รับโทษสูงสุด เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน เน้นสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ให้ชะลอความเร็วในที่คับขัน ที่มีการจราจรพลุกพล่าน หรือมีสิ่ง กีดขวาง ทางร่วม ทางแยก ทางข้ามหรือทางม้าลาย และหยุดให้คนข้าม ตลอดจนให้บรรจุ หรือสอดแทรกสื่อการเรียนการสอน เน้นให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ควบคู่ ไปกับการปลูกฝัง สร้างความตระหนัก ผ่านกิจกรรมรณรงค์ ในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์และรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับการข้ามทางที่ปลอดภัยในทุกช่วงวัย ทั้งระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การศึกษาเอกชน ระดับอาชีวศึกษา และหลักสูตรการศึกษานอกระบบ พร้อมให้รายงานผลการดำเนินการให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน// 

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here