ชุมพร กองทัพไทยเป็นตัวแทนมอบรถพยาบาลกับ รพ.สต.บางลึก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสาธารณสุข

16

พันเอก ตวงทิพย์ ติณเวส ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมาเป็นประธานในการส่งมอบรถพยาบาลให้กับ รพ.สต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นผู้รับมอบ มีนายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมือง  นายปรีชา สมบัตินา นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก  ผู้นำท้องที่ ผู้ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม.ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบในครั้งนี้

โดยนายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร กล่าวว่า  พื้นที่ตำบลบางลึก ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลมี 12 หมู่ มีเขต สถานบริการสุขภาพ มี 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก รับผิดชอบ หมู่ที่ 1-7 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนรักษ์ รับผิดชอบ หมู่ที่ 8-12 โดยในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจำ 5 คน ลูกจ้าง 4 คน โดยมีนางวรรณี จันทร์ประนต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก ให้บริการแบบผสมผสาน 4 มิติ ได้แก่ การรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงบริการเน้นบริการเชิงรุก ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีประชากรในเขตรับผิดชอบ 5,718 คน มีผู้มารับบริการทั้งในและนอกเขตรับผิดชอบให้ความเชื่อมั่นมาใช้บริการในสถานแห่งนี้เฉลี่ย 40 รายต่อวัน

นายนักรบ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ รพ.สต.บางลึก แห่งนี้ มีโอกาสพัฒนาเป็น คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster)หมายถึง การจัดรูปแบบบริการ สาธารณสุขในระดับปฐมภูมิเป็นกลุ่มบริการ มีทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักวิชาการ สาธารณสุขและวิชาชีพอื่นๆ รวมเป็นทีมหมอครอบครัว หรืออาจเรียกได้ว่า “Family medical car ร่วมกันดูแล กรอปกับวันนี้มีรถยนต์สนับสนุนการปฏิบัติงานสาธารณสุขในพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น

พันเอก ตวงทิพย์ ติณเวส ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 กล่าวว่า ในฐานะตนเองซึ่งเป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย ในการมอบรถพยาบาล ที่ได้รับการบริจาคจากบริษัทภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลและ รพ.สต.ในพื้นที่ชนบท ห่างไกลที่มียานพาหนะไม่เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ซึ่งรถยนต์คันดังกล่าว เป็นรถยนต์เอนกประสงค์ โดยรพ.สต.บางลึก สามารถนำไปใช้งานด้านสาธารณสุขหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ในขณะเดียวกัน นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวว่าวันนี้นับว่าเป็นวันดี ที่ได้รับเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบรถยนต์จาก พันเอก ตวงทิพย์ ติณเวส ผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยในนามของบริษัทภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด เพื่อมอบให้กับรพ.สต.บางลึก ใช้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรักษาที่สูงกว่า การได้รับมอบรถยนต์ดังกล่าว นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง และจะนำรถยนต์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป//  

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here