ชุมพร กกต.ชุมพร จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.ชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1

22

ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร ในฐานะ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารวมรับฟัง ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยกิจกรรมเริ่มด้วย การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หลังจากนั้นเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปลัดจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การที่จะทำให้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความมั่นคงก้าวหน้าได้นั้นต้องเริ่มจากการวางรากฐานสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะให้กลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรู้กติกาของการเลือกตั้งก่อนที่จะอาสาเข้าไปใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน รวมถึงสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง

ด้าน นางสาวจินทิมา พันธมนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นย้ำให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง การหาเสียง และข้อห้าม ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ซึ่งคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งและร่วมกันทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here