ชาวแพร่ เห็นด้วยการจัดตั้ง “หอดูดาว”หลังประชาวิจารณ์ จะสร้างรายได้และทำให้คุณภาพชีวิตพี่น้องชาวแพร่ในภาพรวมดีขึ้น

10

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยที่ปรึกษา และคณะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เดินทางมารับฟังประชาพิจารณ์ความคิดเห็นโครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งมีการกำหนดที่บริเวณสวนป่าแม่พวก ตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งมี นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สื่อมวลชน และพี่น้องชาวอำเภอเด่นชัย โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย กล่าวรายงานว่า อำเภอเด่นชัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดแพร่ ทั้งทางถนน และทางรถไฟ มีสถานีรถไฟเด่นชัย เป็นสถานีประจำของจังหวัดแพร่และมีถนนที่เชื่อมไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้งทางภาคเหนือตอนบน และกรุงเทพมหานคร

ซึ่งอำเภอเด่นชัย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง มีพื้นที่ทั้งหมด 584.26 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 373.64 ตารางกิโลเมตร ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน จำนวน 210.62 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดแพร่ 24 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ 527 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเด่นชัย มีลักษณะเป็นภูเขาล้อมรอบ 3 ด้าน ลาดลงไปทางทิศ เหนือและทิศตะวันตก ลงสู่แม่น้ำยม ตำบลแม่จั๊วะ ตำบลเด่นชัยและตำบลปงป่าหวาย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ส่วนตำบลไทรย้อยและตำบลห้วยไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขาขนาดเล็กมีพื้นที่ป่าไม้สักทองที่ค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยสภาพภูมิประเทศและศักยภาพในพื้นที่ของอำเภอเด่นชัยนี้

นายอิสรา สุขแจ่มใส กล่าวอีกว่า กระผมในฐานะตัวแทนชาวอำเภอเด่นชัย มีความยินดีและพร้อมสำหรับการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดว่า ขอขอบคุณ นายอำเภอเด่นชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และพี่น้องชาวอำเภอเด่นชัย ในนามของชาวอำเภอเด่นชัย และชาวจังหวัดแพร่ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่าน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ และเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ในครั้งนี้จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 20 มีประชากรทั้งหมด 437,350 คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 795,688 ไร่ คิดเป็น ของพื้นที่ทั้งหมดรายได้ต่อหัวของประชากร 82,678 บาท มี GPP อันดับที่ 58 ของประเทศ จังหวัดแพร่มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาทิ เช่น วัดพระธาตุช่อแฮ ลื่อชื่อ วัดหลวง และในอำเภอเด่นชัย วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี วัดพระเจ้าแสนแซ่ และวัดแพร่ธรรมาราม เป็นต้น

ทางนายปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทางผม ว่าเป็นลูกชายของพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ที่จะมีจัดที่จะสร้างรายได้จากการมีหอดูดาวในครั้ง ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชน จังหวัดใกล้เคียงสามารถมาดูศึกษาดูงานได้ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่เป็นจำนวนมาก

ทางนายสมชาย ขอนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ในฐานะเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัยเห็นว่า โครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก ที่จะทำให้ชาอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ได้รับอานิสงส์จากเรื่องนี้ ในภาพรวมจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจะมีรายได้จากตรงนี้เป็นอย่างมาก

จากการที่ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยที่ปรึกษา และคณะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เดินทางมารับฟังประชาพิจารณ์ความคิดเห็นโครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งมีการกำหนดที่บริเวณสวนป่าแม่พวก ตำบลเด่นชัยฯ โดยมีนายปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สื่อมวลชน และพี่น้องชาวอำเภอเด่นชัย และชาวแพร่ เห็นห้องต้องกันว่า การมีหอดูดาว จะสร้างเศรษฐกิจในภาพรวม จะทำให้ชาวแพร่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here