ชาวเพชรบูรณ์ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

3

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดทำโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าโดยครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ

รวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนมรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าได้มีการดำเนินการ วัตถุประสงค์ให้ทั่วประเทศมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ โดยแบ่งพื้นที่การดำเนินการเป็นจังหวัดเร่งด่วน จำนวน 6 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และ นครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดเร่งด่วนทั้ง71 จังหวัด

ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในพื้นที่นอกเหนือจากจังหวัดเร่งด่วน แบ่งเป้าหมายดำเนินงานออกเป็น3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 ดำเนินการภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย100 ไร่ ระยะที่ 2 และ 3 ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563-2570 กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าจำนวน ร้อยละ 15 -20 ของพื้นที่ต้นน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเฉลี่ยแห่งละ50 ไร่

สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดที่สวนป่าเขาคณา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หมู่ 3 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 500 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น ในเนื้อที่ 15 ไร่ และดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12,000 ต้นในเนื้อที่ 120 ไร่ ภายในเดือน กรกฎาคม 2563

ภาพ-ข่าว นายอุดมศักดิ์ เหล็กคำ/น.ส.หัสยา  ชมภู/ทีมข่าวภูมิภาค/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here