ชาวบ้าน ทานไอศกรีมเต็มแท่ง เสียที (ตอน 1)

8

ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนมากกว่า 30 ปี ได้พบได้เห็น ได้สัมผัสการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งหากเปรียบงบประมาณเป็นไอศครีม ชาวบ้าน จะลิ้มรสไอศกรีมไม่เต็มแท่ง บางแห่งเหลือแต่ไม้ไอศกรีม แม้ภาครัฐจะออกกฏหมาย ป้องกันการทุจริตคอรับชั่น กฎระเบียบต่าง เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง แต่สุดท้าย ก็ไม่อาจที่จะปกป้องไอศกรีมได้อย่างเต็มเม็ดเต็มแท่ง

ดังนั้นการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐในยุค 4.0 จะทำกันอย่างไร??? ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่ “Thai reference “ จะพยายามหาคำตอบและเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อให้ภาคประชาชนได้เป็นเจ้าของไอศกรีม เต็มแท่งเสียที

ชาวบ้าน ทานไอศกรีมเต็มแท่ง เสียที (ตอน 1) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference
ขอบคุณภาพจากรายการ ทันข่าว 28

โดยหลักการการบริหารจัดการงบประมาณและการใช้ทรัพยากรขององค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ในยุคดิจิตอลจะนำเอานวัตกรรม ไอที มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ นั่นก็คือ. ERP (Enterprise Resources Planning ) แต่ด้วยความซับซ้อนของข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆของภาครัฐมีมากกว่าภาคเอกชนจึงจำเป็น อาศัยระบบ. ERP แบบพิเศษหรือเรียกว่า ERP ภาครัฐ ซึ่งมีหลายองค์กร พยายามดีไซน์ และเมื่อ เข้าไปดูใน detail รายละเอียดก็พบว่า ERP ภาครัฐ ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เห็นจะเป็นของกลุ่มนักวิชาการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ฯ นำทีมโดยอาจารย์ขัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมฯ ณ ขณะนั้น ได้นำเอากฎหมาย และระเบียบ การเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคลและวิธีการปฏิบัติ เกือบ 100 ฉบับมาเป็นต้นแบบของ ERP ภาครัฐ ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งห้าด้านคือ

  • Material Resources Planning (MRP)
  • Customer Resources start Managment (CRM)
  • Finance Resources Managment (CRM)
  • Human Resources Managment (HRM) และ
  • Supply Chain Managment (SCM).
ชาวบ้าน ทานไอศกรีมเต็มแท่ง เสียที (ตอน 1) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference
ขอบคุณภาพจากรายการ ทันข่าว 28

ซึ่งนำไปทดลองใช้กับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง จนผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนของการเมืองและข้าราชการ ยกให้เป็น ERP ภาครัฐ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคปัจจุบัน และได้พัฒนามาเป็น Next Gov ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคมและได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(สกสว. ) ให้นำไปใช้เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศกลางเพื่อบริหารงบประมาณและพัฒนาการบริหารงานส่วนภูมิภาคในสองจังหวัดนำร่องคือนครนายกและเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของสภานโยบายและนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ชาวบ้าน ทานไอศกรีมเต็มแท่ง เสียที (ตอน 1) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference
ขอบคุณภาพจากรายการ ทันข่าว 28

ซึ่งคณะทำงานได้ประชุมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณส่วนภูมิภาคของสองจังหวัดนำร่องไปเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงรายการทุกระดับชั้น เข้าใจถึงระบบงาน ERP แทนการใช้ระบบ Manual ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำซึ่งจะเป็นการปฏิรูประบบราชการในส่วนภูมิภาค เรียกได้ว่าแทบจะการนำเงินเข้าแบงค์มาโอนผ่านแอพพลิเคชั่นถึงภาคประชาชนโดยตรง ทั้งนี้ภาคประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับงบประมาณได้ทุกขั้นตอน

ชาวบ้าน ทานไอศกรีมเต็มแท่ง เสียที (ตอน 1) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference
ขอบคุณภาพจากรายการ ทันข่าว 28

Thai reference ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้เพื่อติดตามการบริหารจัดการงบประมาณในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here