ชาวบ้านตำบลไทรย้อย “แสนดีใจ” หลังปศุสัตว์ จ.แพร่ จัดกิจกรรม “พิธีมอบโคโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ

2

โรงเรียนบ้านปากปาน (สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายสัตวแพทย์ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย ฯ จัดกิจกรรมมอบโคเนื้อแก่เกษตรกรตามโครงการ ธ.ค.ก. โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบโคโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย จำนวน 35 ตัว นำไปบริการแก่เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการ ธคก. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 35 ราย ๆ ละ 1 ตัว

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อให้เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัดแพร่ และในแถบภูมิภาคภาคเหนือ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาปรับระบบการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมปศุสัตว์ที่ต้องการให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหาเรื่องราคา โดยให้ปรับลดพื้นที่มาปลูกพืชอาหารสัตว์แทน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตโคเนื้อคุณภาพในจังหวัดแพร่ต่อไป

ทางพี่น้องชาวบ้านตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ “แสนดีใจ” หลังจากที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม “พิธีมอบโคโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ “ ในครั้งนี้ จะเลี้ยงดูตามวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อให้เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัดแพร่ และในแถบภูมิภาคภาคเหนือ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาปรับระบบการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here