ชลบุรี ปราสาทสัจธรรมจัดพิธี 5 ศาสนาทำบุญถวายพระราชกุศลธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

7

คุณพิจารณ์ วิริยะพันธุ์ ประธานปราสาทสัจธรรม จุดธูปจุดเทียน คุณวรากร วิริยะพันธุ์ รองประธานบริหารปราสาทสัจธรรม ที่ลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา  คุณวรากร วิริยะพันธุ์ ขึ้นกล่าว ได้มีการจัดงานพิธี 5 ศาสนาทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะสงฆ์ คณะผู้นำ ทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมพร้อมประชาชนที่ให้ความ สนใจเข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานประกอบพิธี 5 ศาสนาในครั้งนี้ ได้มีการจัดประกอบพิธีกรรมของทั้ง 5 ศาสนาจะประกอบไปด้วยศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ซึ่งแต่ละพิธีกรรมจะแสดงออกถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความกตัญญ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเป็นอเนกอนันต์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์ในหลักทศพิธราชธรรม ทุกหนแห่งบนผืนแผ่นดินไทย นำผาสุกมาสู่พสกนิกรและประเทศชาติ พร้อมทั้งทรงดำรงอยู่ในฐานะพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงให้การอุปถัมภ์สนับสนุนทุกศาสนาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทำให้พสกนิกรทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาในราชอาณาจักรไทย แม้จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การดำรงชีวิต และคติความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ผู้คนบนพื้นแผ่นดินไทยก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขใต้ร่มพระบารมี

ภายในงานยังได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นคนดีของแผ่นดิน ตามพระบรราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมวางช่อดอกไม้ ของผู้นำแต่ละศาสนา ศาสนิกชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงออกถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ยังมีบูธนิทรรศการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆ ที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้กับแผ่นดินของชาวสยาม เพื่อความเป็นอยู่ที่ผาสุกของปวงประชาราษฎร์ และภายในงานยังได้มีการออกโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลของพี่น้องชาวพัทยากันอย่างคับคั่งอีกด้วย

ภาพ/ข่าว อนันต์ / เอกชัย สุขวัฒนะ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here