ฉะเชิงเทรา เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

3

ที่ห้องนางนวล อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เป็นแนวทางเดียวกันในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่  ปี 2565 โดยมีนางศศกร  ลออศรีสกุลไชย  คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา   นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังเขต 2  เข้าร่วมฯ  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เตรียมหลักฐานให้พร้อม ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนแบบ SmartCard (ตัวจริง)  ข้อมูลบนบัตรต้องมีความชัดเจน  ชิปการ์ดมีความสมบูรณ์ บัตรต้องไม่หมดอายุ  สมาชิกในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส (สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส) และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ โดยจะเปิดรับลงทะเบียน โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.) ทุกสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ธนาคารออมสิน ทุกสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทรา    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  (ยกเว้นสาขาถนนพานิช และสาขาในห้างฯ)  สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนดังกล่าวกำหนด

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here