ฉะเชิงเทรา- อ.คลองเขื่อน จับมือ ม.ราชภัฏฯ มุ่งเน้นเรื่องรายได้ สร้าง เสริม พัฒนา ต่อยอด ให้เกิดขึ้นและเห็นผลได้จริง

4

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นอ. คลองเขื่อน ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะบดี ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนในชุมชน เปิดตัวโครงการวิสาหกิจชุมชนตำบลก้อนแก้ว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 บ้านลาดน้ำเค็ม ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน   ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ส่งเสริม ต่อ ยอด และจำหน่าย ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ในตัวผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น เพิ่มช่องทางการขายทั้งขายปลีก/ส่ง และขายแบบออนไลน์ ยกระดับด้านการผลิต ส่งเสริมให้คนที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้จากปัจจัยเหล่านี้ได้อีก

โดยรัฐวิสาหกิจชุมชนตำบลก้อนแก้วมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากคนในชุมชน ทั้งด้านอาหารและของฝากได้แก่ ผ้าบาติกลายขอ เป็นผ้าบาติกลายพระราชทาน ที่มีการนำความรู้สู่คนในชุมชนน้ำพริกทูนเก้า เป็นน้ำพริกที่มีวัตถุดิบหลักจากปลานิล ที่มาจากเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในพื้นที่ชุมชน ต.ก้อนแก้ว  ไข่เค็มใบเตย เป็นไข่เค็มที่มีกลิ่นหอมพิเศษของใบเตย เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่เกิดมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแท้ ข้าว กข.43  เป็นการนำผลผลิตข้าวที่มาจากเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบสวยงามสามารถใช้เป็นของขวัญของฝากได้เป็นอย่างดี รวมถึง ดอกไม้จันทน์ รูปแบบใหม่ที่มีสีสันสวยงามไม่เหมือนใคร เดิมแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ได้รับการต่อยอด พัฒนาและส่งเสริม จนขายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและสนใจ เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยแท้จริง

 จากนั้นนายอำเภอได้ลงพื้นที่ ไปดูกลุ่มทำผ้าบาติก ที่เป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่มีอาชีพหลักอยู่แล้ว ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น ผ้าทอที่ผลิตนั้นเป็นผ้าบาติก พิมพ์ลายขอ ซึ่งเป็นลายพระราชทานที่สวยงามและทรงคุณค่า สอดรับกับการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของข้าราชการ จึงทำให้เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดตอนนี้ ทำให้เกิดการผลิตเป็นจำนวนมาก เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจากจะเป็นรายได้เสริมแล้ว ยังสามารถต่อยอดเป็นรายได้หลักในอนาคตได้

  ปัจจัยการส่งเสริมและมุ่งเน้นเรื่องรายได้ของคนในชุมชนเหล่านี้ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากชุมชน ตำบลก้อนแก้วเป็นตำบลแรก เพื่อที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้กับตำบลอื่นๆ ต่อไปได้ อย่างไรก็ตามอำเภอคลองเขื่อนมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และหลากหลายในภาคเกษตรกรรม อาทิ มะพร้าว มะม่วง ปลา กุ้ง ฯลฯ ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาพื้นถิ่นของแต่ละตำบล

  ทั้งนี้หากส่งเสริมเรื่องรายได้ของคนในชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืนแล้ว ก็จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ ที่ดี ตามมาอย่างแน่นอน นายอำเภอฝากทิ้งท้าย อยากฝากให้ประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดสามราถสั่งซื้อผลิตภัณท์ของอำเภอคลองเขื่อนตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้เพื่อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ใด้ที่ กลุ่มน้ำพริกทูนเก้า ต.ก้อนแก้ว

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here