ฉะเชิงเทรา สรุปภาพรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

3

นายเชาวเนตร   ยิ้มประเสริฐ  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา   เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 4 ม.ค.65ร่วมกับทุกอำเภอผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings  ซึ่งเป็นวันที่ 7 และวันสุดท้าย  ของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”  และปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ  พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน ปัจจัยในความสำเร็จ และข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่มาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแนวทาง มาตรการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

  นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้ประสานมายังจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่  ดังนี้  ควรมีมาตรการป้องกันการขับรถเร็วในเวลากลางคืน ให้ความสำคัญกับการจัดทำป้ายเตือน สัญญาณเตือน และเส้นแบ่ง  และช่องการจราจรให้มีความชัดเจน เสริมการ์ดเรลในบริเวณทางโค้งและให้มีการวิเคราะห์ช่วงเวลาการเกิดเหตุเป็นรายชั่วโมงเปรียบเทียบกับประเภทถนน และนำข้อมูลไปปรับใช้  ให้มีการปรับแผนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เวรประจำจุดตรวจให้สอดคล้องกับ ช่วงเวลาการเกิดเหตุสูงสุด และ ให้จังหวัดรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงหลังการควบคุมเข้มข้นตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2565 เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม

 สำหรับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวม  7 วัน ( 29 ธ..ค.64 – 4 ม.ค.65)   ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสะสมรวม 28 ครั้ง  บาดเจ็บ รวม 23 คน(ชาย 18 คน หญิง 5คน )  เสียชีวิต รวม 6 คน (ชาย 5คน)   เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  ผู้บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุ ลดลงจากปี 2564  ข ณะที่ ผู้เสียชีวิต เท่าเดิม จำนวน 6 ราย   โดยการขับรถเร็วเกินกำหนด เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด  ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์  นอกจากนี้มีการตั้งด่าน จุดตรวจหลัก 22 จุดตรวจ  สรุปการเรียกตรวจยานพาหนะตามาตรการหลัก รวมเรียกตรวจ 14,302 คัน และถูกดำเนินคดี 3,033คัน คิดเป็น21.20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่มีความผิดกรณี ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย และขับรถเร็วเกินกำหนด

  โอกาสนี้ ประธานฯ ได้กล่าวชื่นชม ขอเป็นกำลังใจและขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือเสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2565 ตลอดช่วงระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here