ฉะเชิงเทรา สนับสนุน โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

4

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบเงินอุดหนุน จำนวน 5,493,200 บาท ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เพื่อจัดทำ 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานยุโรปที่ใช้อธิบายความเชี่ยวชาญทางภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) และภาษาจีน เพื่อความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 จำนวนเงิน 3,173,200 บาท  และโครงการห้องเรียนแบบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา แบบวิถีใหม่ (New Normal Classroom) เพื่อรองรับนโยบายการศึกษา 4.0 จำนวนเงิน 2,320,000 บาท โดยมีคุณเบญญาภา สุมิรัตนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู อาจารย์ ร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานยุโรปที่ใช้อธิบายความเชี่ยวชาญทางภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) และภาษาจีน เพื่อความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 10 % และมีทักษะภาษาอังกฤษ CEFR อยู่ในระดับ A1 และนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างรอบด้าน และมีผลการเรียนในรายวิชาภาษาจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 มีผลการเรียนวิซาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 10 % และมีทักษะภาษาอังกฤษ CEFR อยู่ในระดับ A2 และนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างรอบด้าน และมีผลการเรียนในรายวิชาภาษาจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทั้งในด้านวิชาการและการสื่อสารด้วยสื่อสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีเครื่องมือแหล่งข้อมูล และทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อย่างมีแบบแผน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ด้านการสื่อสารด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนว่าการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นเรื่องสนุกและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ตลอดจนเพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสำหรับโครงการห้องเรียนแบบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา แบบวิถีใหม่ (New Normal Classroom) เพื่อรองรับนโยบายการศึกษา 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้พร้อมการก้าวสู่ระบบ e-Learning นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าดูเพื่อทบทวนการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา เพื่อให้ครูอาจารย์สามารถประเมินการสอนย้อนหลังได้ เพื่อลดปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา เพื่อบำรุงรากฐานของประเทศไทยโดยการแพร่กระจายสื่อการสอนที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นสถาบันต้นแบบ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อประหยัดงบประมาณของโรงเรียนในการจัดเตรียมสื่อการสอนและไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บสื่อประเภทวัสดุ แผ่นภาพ อุปกรณ์ ตลอดจนเพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางข้อมูลด้านการสอนของสถานศึกษา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here