ฉะเชิงเทรา-ร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา

3

ที่ บริเวณวัดเทพพนาราม ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ และ วัดห้วยน้ำใส ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรานายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแปดริ้วร่วมใจปลูกป่า ถวายแด่องค์ราชา โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอท่าตะเกียบ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชน และประชาชน ชาวอำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขต เข้าร่วมโครงการฯ

  จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินงานโครงการแปดริ้วร่วมใจปลูกป่า ถวายแด่องค์ราชา โดยร่วมกับพระปัญญาวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม พระปลัด อาทิตย์ อภิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดห้วยน้ำใส อำเภอสนามชัยเขต และพระปลัด ก่อกฤต ปรกฺกโม เจ้าอาวาสวัดเทพพนาราม อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ประชาชน จัดทำโครงการร่วมใจปลูกป่า ถวายแด่องค์ราชา              

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรโดยทั่วหน้า พระราชปณิธานอันมุ่งมั่นและพระราชวิริยะ อุตสาหะในการทรงงาน เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักและความมุ่งมั่นแก่พสกนิกรของพระองค์ ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะ และทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนสนับสนุน ทุกศาสนาในแผ่นดินไทย เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา

นางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอท่าตะเกียบ และคณะในฐานะเจ้าของพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 71 ต้น จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะ เดินทางจากวัดเทพพนาราม ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ไปยังวัดห้วยน้ำใส ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต เพื่อปลูกกล้าไม้ 71 ต้นพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรแก่ผู้ขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here