ฉะเชิงเทรา ฝึกอบรมการผลิตเตาเผาถ่าน

2

นางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะวิทยากร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเตาเผาถ่านแบบ 200 ลิตร แบบแนวตั้ง ให้กับเกษตรผู้ปลูกแปลงไผ่ หรือเกษตรกรที่สนใจการผลิตเตาเผาถ่าน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตเตาเผาถ่านแบบ 200 ลิตร แบบแนวตั้ง รุ่นที่ 1 ตามโครงการสร้างงานและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกไผ่อำเภอสนามชัยเขต ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการทำเตาเผาถ่าน 600 ลิตร แบบตั้ง และระบบการเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปไม้ไผ่หรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เพิ่มมูลค่า และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และวิทยากรจากผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ขอขอบคุณนายบุญชิน ทศนักข์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอสนามชัยเขต ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here