ฉะเชิงเทรา-ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เน้นสื่อสารประเด็นสำคัญ สร้างความเข้าใจสู่ประชาชน

7

ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) นายสรายุทธ     แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยนางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชา สัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาภายใต้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)ที่มุ่งเน้นให้มีการใช้สื่อในการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมของคนในสังคม ต่อต้านข่าวปลอม  พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชา ชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

 นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในฐานะเลขานุ การคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า การติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประชาสัม พันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 แนวทาง ประกอบด้วย การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชน /การสร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก และการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศต่อการต่างประเทศต่อ /การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สร้างการรู้เท่าทันและการมีส่วนร่วม และการยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศโดยใช้กลไกของ กปช. จังหวัด  ซึ่งผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนและบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยที่ประ ชุมมีมติให้เพิ่มการประชา สัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะนี้อีกด้วย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า   ต้องขอ    ขอบคุณคณะกรรมการ กปช.จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งงานประชาสัมพันธ์ต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์ และถูกต้องเชื่อถือได้ มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เป็นสื่อที่ประชาชนเข้าถึงง่าย โดยที่ผ่านมาสำนักงานประชา สัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการผลิตสื่อประชา สัมพันธ์ทุกรูปแบบและเผยแพร่ช่องทางการประชา สัมพันธ์ทุกช่องทางอยู่แล้ว

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ . ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here