ฉะเชิงเทรา นายกไก่ เปิดโครงการคืนคลองสวย น้ำใส สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

5

 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวคลองบึงหนามแดง-บางพระ บริเวณวัดบางปลานัก ตามโครงการคืนคลองสวย น้ำใส สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 .

โดยมี  นายวรรณา รอดพิทักษ์ รอง นายก อบจ.  นายมติชน (อาร์ม) ชูทับทิม ที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงแรงงาน เลขานุการนายก  นายก อบต.หนามแดง   นายก อบต.บางเตย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเตย ตำบลหนามแดง เข้าร่วมโครงการ ณ วัดบางปลานัก ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา มีกิจกรรมการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวคลองบึงหนามแดง-บางพระ และกิจกรรมธนาคารผักตบชวาแลกน้ำหมักจุลินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ .

นางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัดอบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานว่าโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมติดตั้งทุ่นลอยน้ำกั้นผักตบชวา และปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบึงหนามแดง-บางพระ ซึ่งได้รับการถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชพร้อมติดตั้งทุ่นลอยน้ำกั้นผักตบชวา คลองบึงหนามแดง-บางพระ เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาอุทกภัย และปัญหาภัยแล้ง ตามแนวพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรน้ำให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพการจัดการเรื่องน้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมถึงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวคลองบึงหนามแดง-บางพระ ตลอดจนเพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะอากาศเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here