ฉะเชิงเทรา – นอภ. สนามชัยเขตเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักย ภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอสนามชัยเขต ประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน  อำเภอสนามชัย เขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ใด้จัดทำโครง การเสริสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน ให้ชุมชนมีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยในขุมชนอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม ตั้งแต่คิดเอง ทำเอง และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน รวมทั้ง ก่อให้เกิดเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน ชุมชน และให้ประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน มีการรวมตัวกับกลุ่มองค์กรในการจัด การสาธารณภัยในชุมชนอย่างเป็นระบบ

อีกทั้ง ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังประสบปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นท่ีอนุรักษ์ไปหากินพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร และทำร้ายประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ สนามชัยเขต และอำเภอแปลงยาว เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นจึงจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์    เพื่อสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการป้องกัน และแก้ไขปัญหาช้างป่า และภัยอื่นๆในชุมชนได้อย่างมีประแสิทธิภาพ   และเพื่อให้เกิดเครือข่ายการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีระหว่างชุมชน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดภัยจากช้างป่า และภัยอื่นๆ โดยมีผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยช้างป่า เข้าร่วมการการฝึกอบรมจำนวน 60 คน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here