ฉะเชิงเทรา-ชูโอทอปแปดริ้ว อ.ราชสาสน์สู่ยุค ออนไลน์ 4.0

6

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางวาสนา กุลละวณิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวอรวรรณ มนตรีวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คณะนิเทศ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุคออนไลน์ 4.0 กลุ่มมัชฌิมา  พร้อมด้วย นางสาวสุมิตรา สารนารถ นักพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ อำเภอราชสาส์น ติดตามการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตามโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการอำเภอราชสาส์น มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการฯ 5 ราย

 ประกอบด้วย  นายสายชล ดุลคนิจ ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกง บ.ไทยฟาร์เมอร์ ไรซ์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบ น.ส.สาวิตรี จินะใจ ผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียวปอหมูสะเต๊ะ ผลิตภัณฑ์หมูสะเต๊ะ   และกลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านกกสับนอก ผลิตภัณฑ์พวงหรีด ดอกไม้จันทน์โดยมีนางสาว ณัฐฐินันท์ ประดับพงษ์ พัฒนากรและ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอราชสาส์นร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here