ฉะเชิงเทรา ชูมาตรการ Covid free setting เน้นสถานประกอบการที่ได้รับเครื่องหมาย SHA เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

3

น.ส จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเมืองสมาร์ทซิตี้มาร่วมประชุม เพื่อกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ในปี 2565  โดยที่ประชุม ได้มีข้อเสนอว่าควรส่งเสริมให้สถานประกอบการทุกแห่งมีมาตรการ Covid free setting มีป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ชัดเจน และเร่งประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ  สร้างอัตตลักษณ์ของเมืองฉะเชิงเทรา

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องจากเสน่ห์ของเมืองฉะเชิงเทรา มีทั้งโซนที่เป็นเมืองเก่า และเมืองอุตสาหกรรม และยังเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ซึ่งมีแม่น้ำบางปะกง เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวแปดริ้ว จึงควรส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ นอกจากลดปริมาณการจราจรแล้ว ยังช่วยลดฝุ่นพิษ อันเกิดจากท่อไอเสียรถยนต์อีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราจะได้รวบรวมกำหนดเป็นประเด็นและแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และบรรจุในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งถัดไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here