ฉะเชิงเทรา คณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

1

ตามที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินค่าบริการฟื้นฟูและค่าอุปกรณ์ช่วยความพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2566 ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม งบประมาณ 805,000 บาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.2562

คณะทำงานกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนางสาวขวัญใจ พรหมศรีรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่กำกับติดตามการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2566 ผลการตรวจติดตาม มีการใช้งบประมาณเกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here