ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการประเมินกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา และหัวหน้าฝ่ายเพื่อจัดตั้งกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ฉะเชิงเทรา

17

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ ก.จ.จ.ฉะเชิงเทรา กำหนด

 สืบเนื่องจาก อบจ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จัดตั้งกองการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นส่วนราชการในโครงสร้างการบริหารราชการของ อบจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้มีส่วนราชการภายในรอบรับภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ด้านการท่องเที่ยว และกีฬาโดยตรง การบริหารงานมีความชัดเจนและเป็นระบบ สามารถขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชนสูงสุด โดย กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ฉะเชิงเทรา จะแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้ คือ ฝ่ายการท่องเที่ยว ฝ่ายการกีฬา และฝ่ายการประชาสัมพันธ์

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here