ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการฯ

4

ที่วัดโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนตะวันออก และคณะพระเถรานุเถระคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามโครงการฯโดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  คณะสงฆ์  ข้าราชการ และคณะกรรมการโครงการฯ ของหมู่บ้าน ร่วมถวายการต้อนรับ

 ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราได้ขับเคลื่อนโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชิงบูรณาการของภาครัฐและคณะสงฆ์จังหวัด โดยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ใช้หลักศีล 5 ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและทำให้สังคมเกิดสันติสุข อีกทั้งได้มีการส่งเสริมให้คนรักษาศีลอย่างแท้จริง

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here