ฉะเชิงเทราถอดบทเรียนผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์

3

นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมถอดบทเรียนผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2565  โดยมี นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ  ร่วมประชุมกับทุกอำเภอผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564  ถึง 4 มกราคม 2565  โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน  ดังนี้ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 32 ครั้ง / จำนวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน 5 ราย / จำนวนผู้บาดเจ็บไม่เกิน 32 ราย และไม่มีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้น จากผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาปรากฏว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดอุบัติเหตุ 28 ครั้ง (ลดลง 4 ครั้ง)  ผู้เสียชีวิต 6 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 23 ราย (ลดลง 9 ราย) และมีอุบัติเหตุใหญ่ 1 ครั้ง (เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง) 

 สำหรับการจัดประชุมถอดบทเรียนฯ ครั้งนี้  ได้นำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่มาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแนวทาง มาตรการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยมีประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การลดปัจจัยเสี่ยงด้าน “คน”  (การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย) / การลดปัจจัยเสี่ยงด้าน “ยานพาหนะ” / การลดปัจจัยเสี่ยงด้าน “ถนนและสิ่งแวดล้อม” / ด้านการบริหารจัดการ /ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ และระบบการรายงานข้อมูล

 ด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การถอดบทเรียนเป็นการทบทวน และสรุปประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดและปัจจัยที่ทำให้เกิดผลดีขึ้น  ทั้งผลที่สำเร็จและไม่สำเร็จ เพื่อค้นหาความรู้จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานและความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้น  ระหว่างการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และเรียนรู้ต่อไป  และเพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ผลอย่างไร เรียนรู้อะไรบ้าง ได้ใช้วิธีการแบบไหนในการดำเนินงานไปบ้าง ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here