ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรม”พลังตำบลเข้มแข็ง ร่วมใจฝ่าวิกฤต ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”

4

ที่บริเวณวัดบางปรงธรรมโชติการาม ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานเปิดโครงการพลังตำบลเข้มแข็ง ร่วมใจฝ่าวิกฤต ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพื้นที่ตำบลบางพระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประสบปัญหาการดำรงชีวิต ประกอบด้วย ผู้มีรายได้น้อย / ผู้พิการ / อาชีพรับจ้างทั่วไป / พนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการที่ถูกเลิกจ้าง ถูกพักงานหรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้างหรือได้รับค่าจ้างลดลง ส่งผลให้ขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลง / ผู้ที่ประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลบางพระและได้รับผลกระทบจากมาตรการ โควิด-19  ทำให้หยุดการประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ /กลุ่มได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   โดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมอบต.บางพระ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19  รวมจำนวน 527 ครัวเรือน  

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการดำรงชีพ และบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19  และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจ ATK ลดการแพร่ระบาดและแจกจ่ายต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับประชาชนตำบลบางพระ นำไปปลูกและขยายพันธุ์ต่อไป ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีชุดดูแลสุขภาพไว้ใช้ในครัวเรือน สำหรับป้องกันตนเองจากโรคโควิด – 19 เบื้องต้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here