จ.แม่ฮ่องสอน มอบโล่รางวัลแก่หมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้าน น่ามอง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด

0

ที่หอประชุมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบโล่รางวัลแก่หมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้าน น่ามอง งานมหกรรมสุขภาพ แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

โดยหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับดีเลิศ มี 2 หมู่บ้านได้แก่ 1.หมู่บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่  2.หมู่บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลผาบ่อง  หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับดีมาก มี 2 หมู่บ้าน ได้แก่  1.หมู่บ้านป่าลาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง 2.ชุมชนหนองจองคำ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับดี มี 3 หมู่บ้าน ได้แก่  1.หมู่บ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 9 ตำบลปางหมู2.หมู่บ้านแม่สุยะ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยผา 3.หมู่บ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยปูลิง

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ใน 5 ประเด็นคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือสูงวัยคุณภาพ มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีการจัดสภาพแวดล้อมบ้านให้เหมาะลม ลดการพลัดหกล้มของผู้สูงอายุ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรคไข้เลือดออก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บ้านสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ลดขยะ ลดโรคที่เกิดจากยุงที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด ลดปัญหาอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรในพื้นที่ การลดอุบัติเหตุ และการลดปัญหาการคลอดก่อนกำหนด  ทั้งนี้ ได้มอบนโยบาย ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดและ คัดเลือกหมู่บ้าน “หน้าบ้าน น่ามอง ลดขยะ ลดโรค ” ในทุกตำบล ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างชัดเจน

ภาพ-ข่าว ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here