จ.แพร่ “ถ่ายทอด” องค์ความรู้ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

1

ที่ห้องนคราพาวิลเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ พื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้จังหวัดแพร่โดย สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ โดยมี นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ของจังหวัดแพร่ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดแพร่ ส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ อาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 80 คน 

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องกระแสสิ่งแวดล้อมไทย สิ่งแวดล้อมโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน โมเดลเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (CircularEconomy) เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economy) การประยุกต์ใช้ BCG ระดับพื้นที่ในบทบาท ทส. การบรรยาย เรื่อง การผลิตการบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การบรรยายเรื่อง การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน(GreenProduction) และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G -Upcycle) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภารกิจ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานการพัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ลฝดการใช้ทรัพยากร “ใช้น้อย ได้มาก” ลดขยะและของเสีย หมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการดังกล่าว

 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพด้านการเกษตร มีการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเป็นองค์ประกอบในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจ BCG ในภารกิจ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานการพัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ลุดการใช้ทรัพยากร “ใช้น้อย ได้มาก” ลดขยะและของเสีย หมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์ จากการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพด้านการเกษตร มีการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเป็นองค์ประกอบในการดำรงชีวิต 

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here