จ.ลพบุรี รมต.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก อ.บ้านหมี่

10

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  โดยมี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวต้อนรับ โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวรายงานสถานการณ์น้ำและผลการเพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำดังกล่าวจะมีความลาดเทเข้าหาตัวคลองชัยนาท-ป่าสัก ดังนั้น ในช่วงฤดูน้ำหลาก จะมีน้ำป่าจากพื้นที่ตอนบน ได้แก่ พื้นที่ อำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วง และอำเภอโคกสำโรง ไหลลงมาปะทะกับแนวคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอบ้านหมี่ ซ้ำซากเป็นประจำทุกปี และเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ต่ำหว่าบริเวณอื่น และไม่สามารถระบายน้ำท่วมขังลงคลองชัยนาท-ป่าสักได้ 

กรมชลประทาน จึงได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำริมคลองฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อสูบระบายน้ำท่วมขังลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก พร้อมปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีของพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อส่งน้ำให้เกษตรกรทำนาปี และทันเก็บเกี่ยวต้นเดือนกันยายนของทุกปี จากนั้นจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นทุ่งรับน้ำหลากที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนในลักษณะแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่ประมาณ 72,680 ไร่ สามารถตัดยอดน้ำหลาก ได้ 116 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ จะเป็นการจัดจราจรน้ำ ในคลองชัยนาท-ป่าสัก ให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่น้ำป่าไหลหลากลงมา และเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตอนบน เพื่อตัดยอดน้ำหลากของพื้นที่ตอนบนที่จะไหลหลากลงมา และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ด้วย

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่แปลงนา เพื่อร่วมกันเกี่ยวข้าวในพื้นที่แปลงนาของ นายพัลลภ โพธิ์อยู่ รวมพื้นที่ 25 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยเริ่มปลูกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และเก็บเกี่ยวในวันที่ 7 เมษายน 2565 ใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 4 เดือน พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน “ใช้น้ำให้คุ้มค่า”  รวมถึงการดำเนินการตามข้อสั่งการด้วยความห่วงใยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ใช้น้ำทั้งภาคครัวเรือน และ ภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วย 

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย/ รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here