จ.พังงา คุมเข้มลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2565

2

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพังงา และปล่อยแถวขบวนรถรณรงค์ด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยมีส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ แพทย์ พยาบาล องค์กรมูลนิธิ กู้ชีพ/กู้ภัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อำเภอเมืองพังงา เพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยของการขับขี่ยานพาหนะลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ภายใต้คำขวัญว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”  พร้อมกันนี้ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพังงา บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาพังงา และชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพังงา ได้ร่วมกันมอบเครื่องดื่มและนำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตั้งจุดตรวจร่วม/จุดบริการประชาชนในทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 2 จุด และมีการตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงหรือจุดอันตราย หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ซึ่งจะเป็นจุดตรวจในลักษณะ “ด่านตรวจมีชีวิต” มีหลายหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันในการบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับโดยสารสาธารณะ Checking Piont โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา การจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยวิทยาลัยเทคนิคพังงาและสถาบันอาชีวะ การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และ เครือข่ายองค์กรมูลนิธิต่าง ๆ มาตรการคุมเข้มวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และการดำเนินการอื่น ๆ ตามมาตรการของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุมเข้มด้านวินัยจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัดต้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามเป้าหมาย คือ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) และจำนวนผู้เสียชีวิต ให้ลดลง 5 % จากข้อมูลสถิติ 3 ปี ย้อนหลัง

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here