จ.น่าน รักสถาบัน สร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ อบต.อวน อ.ปัว

0

 กองพลทหารม้าที่1 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวประวัติศาสตร์ชาติไทยและคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติและสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสร้างความรักสามัคคี

ปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสำนึกรักบ้านเกิดรักสามัคคีและมีความปรองดองสมานฉันท์ มุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนดินผืนป่า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here