จ.นราธิวาส จัดโครงการ เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริฯ

3

โครงการ “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือพึ่งพาตนเองพอประมาณเดินสายกลางมีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล เป็นคนดีและรู้รักสามัคคี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความเข้าใจ และสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมี พล.ต.สมดุลย์   เอี่ยมเอก  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน

 เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าในตนเอง ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับ ตนเอง ชุมชน และสังคม ขยายเครือข่ายเยาวชน ให้มีการประสานติดต่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างสภาวะที่เกื้อกูล ในการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และขจัดความรู้สึกนึกคิดที่เกลียดชัง จนท.ของรัฐ

ให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสนิทสนม คุ้นเคย ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here