จ.นนทบุรี ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

3

ที่ห้องติวานนท์ ศูนย์ปฏิบัติการบริการจัดการน้ำ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นางสาวอโรชา  นันทมนตรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บท ข้อมูลข่าวสาร ขอบเขตการศึกษา แผนการศึกษาโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พร้อมกับรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกภาคส่วน โดยมีนายศราวุธ ชีวะประเสริฐรองเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประธานเปิดการประชุม  

 สำหรับกระบวนการปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี ในครั้งนี้ เน้นกระบวนการ co-design และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยจะมีจัดการประชุมของหน่วยงาน 20 ครั้งและระดมความคิดเห็นของประชาชนในระดับพื้นที่ จำนวน 7 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้ประชาชนและคณะกรรมการลุ่มน้ำสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมและในระบบออนไลน์ เพื่อให้การปรับแผนแม่บทฯน้ำในครั้งนี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปดำเนินการขับเคลื่อนสู่แผนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านน้ำในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการอุปโภคบริโภคน้ำสะอาด มีน้ำใช้สร้างรายได้ ลดความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้ำ เพื่อการพัฒนาประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต ผู้สื่อข่าวนนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here