จ.นนทบุรี ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ศึกษาโครงการที่ 5

2

ที่ โรงแรมแกรนด์ ริมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายสุธี  ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ศึกษาโครงการที่ 5 (P5) ท่าน้ำนนทบุรี (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ – สะพานพระราม 5) (ศูนย์กลางกิจกรรมนันทนาการ และการเดินทาง) เพื่อจัดทำโครงการและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยความร่วมมือของจังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ขึ้น 

เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ อีกทั้งจะได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ สำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท้องถิ่น ในการเข้าไปสำรวจรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างดำเนินโครงการ  ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ศึกษาโครงการที่ 5 (P5) ท่าน้ำนนทบุรี (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ – สะพานพระราม 5) (ศูนย์กลางกิจกรรมนันทนาการ และการเดินทาง) โดยได้จัดสรรงบประมาณปี 2564-2565 เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ศึกษาโครงการที่ 5 (P 5) ท่าน้ำนนทบุรี โดยคัดเลือกที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ชาญ คอนซัลแตนท์ จำกัด  เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  และสิ้นสุดโครงการวันที่ 24 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลา 754 วัน เพื่อดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here